Transparència

COMPLINT AMB LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Som una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública en ser reconeguda la nostra labor d’interès general a tota la societat, així com una aportació i benefici als drets i benestar de totes les persones.

Cada any justifiquem els nostres ingressos i despeses a través d’auditories que expliquen amb detall el quin, com i on s’inverteix per al desenvolupament de les activitats. Si durant l’exercici es produeixen excedents, aquests són aplicats al fons social o romanent per al desenvolupament de les activitats i objectius de l’entitat. Perquè des de Creación Positiva, creiem que rendir comptes és la millor manera de continuar amb la confiança de la comunitat.

Estem adscrites al Codi Ètic de la Cooperació Catalana de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Documents

Publiquem anualment les nostres memòries d’activitats i econòmiques amb tota la informació econòmica i dels projectes, que presentem cada any a les administracions, mentre que per altres sectors de la societat, preparem una memòria anual que detalla les nostres activitats amb un objectiu de comunicació, sensibilització i incidència política. A més, som auditades anualment i rendim comptes a les nostres sòcies a través de l’assemblea anual de l’entitat. La informació obtinguda d’aquestes auditories té caràcter públic, així com també les fonts de finançament que ens permeten continuar treballant i el nostre registre salarial.

Els nostres Estatuts estan en el Registre nacional d’associacions del Ministeri de l’Interior de l’Estat Espanyol. (12 de juliol de 2004) i hem estat declarades entitat d’utilitat pública a principis del 2012.

Estem inscrites en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. (12 de juliol de 2016) i en l’Assemblea General de l’entitat del 22 de maig de 2017, s’aprova l’adhesió al Codi Ètic de la Cooperació Catalana de la ACCD.

Aquesta és la normativa aplicable a l’activitat de Creación Positiva.

Aquest és el nostre organigrama associatiu i aquesta, la nova junta directiva escollida en l’assemblea ordinària i extraordinària del 15 de juny del 2021.